Skip to content

Di sản đô thị

Nhiều di sản đô thị đang có nguy cơ biến mất trước sức ép hiện đại hóa. Các chuyên gia chỉ ra những khó khăn trong bảo tồn, từ đó đề xuất cách tiếp cận liên ngành trong quy hoạch, các xu hướng ứng dụng công nghệ nhằm dung hòa bảo tồn và phát triển.