Bầu cử điện tử – Tăng tính dân chủ bằng phương pháp mật mã