Thách thức và Cơ hội của AI: Những quốc gia nhỏ suy nghĩ gì?