Vật liệu có thể cùng lúc vừa truyền nhiệt lại vừa cách nhiệt