Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KH&CN: Một số việc cần làm