Cơ cấu năng lượng: Nhiệt điện than hay điện mặt trời?