Phòng thí nghiệm đầu tiên ngoài Trung Quốc sao chép được coronavirus