Phát triển năng lượng tái tạo: Thực trạng đào tạo và R&D