Phòng chống dịch bệnh: Tìm câu trả lời từ hệ gene người