Lần đầu tổ chức diễn đàn quốc gia về nam giới tham gia thúc đẩy bình đẳng giới