“Đông Phương Học”, “Orientalism” và sự hội nhập của tri thức Việt