Bác bỏ cái gọi là chứng cứ lịch sử của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông