Giáo sư Nguyễn Thục Quyên: Tiên phong nghiên cứu pin mặt trời hữu cơ