TS. Nghiêm Thị Minh Hòa (PIAS Phenikaa): Người thích giải những bài toán khó