Đường đến quốc gia thịnh vượng: Không thể trông chờ vào các ngành dịch vụ