Trí tuệ nhân tạo biết đọc và hiển thị suy nghĩ của con người