TS. Trần Đình Phong: Cố gắng chắt chiu những gì mình có