Phương pháp sử dụng hạt Muon tiết lộ kỷ lục điện áp giông mới