Đốt rác phát điện, tiềm năng và hiện thực cho Việt Nam