Chiến tranh thương mại ảnh hưởng tới hệ sinh thái rừng Amazon