“Những mảnh sử rời”: Góp phần phục dựng bức tranh lịch sử