Nhìn vào mục đích của người Pháp khi họ viết về Việt Nam