Văn học đương đại Trung Quốc trong mắt một nhà Hán học nước ngoài