AI giúp tìm hiểu “vật chất tối” của các vật liệu siêu dẫn kỳ lạ