Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông: Sự nhầm lẫn tai hại trong lịch sử