Hội thảo khoa học máy tính và toán ứng dụng lần đầu tổ chức tại Việt Nam