A24- Kẻ từ chối khuôn mẫu của Hollywood và sáng tạo không ngưng nghỉ