Tăng năng suất lao động: Yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế?