Đại dịch trong quá khứ và hiện tại: Những điểm trùng hợp?