Một số kết quả của Đàm Thanh Sơn và giải thưởng Dirac