Đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp lớn: Một số mô hình và xu hướng năm 2023