Lê Mạt sự ký: Sự suy tàn của Triều Lê cuối thế kỷ XVIII