Thúc đẩy liên kết với người sản xuất trong nông nghiệp