Khám phá mới về sự bền vững của các đồng vị carbon