Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Ba nhân tố làm nên thành công