Điện hạt nhân thế giới: Những chuyển động và xu hướng phát triển mới