Skip to content

Liên kết bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp

Chuyên đề nhằm đưa ra một số gợi ý của các chuyên gia kinh tế và nông nghiệp về việc làm thế nào để doanh nghiệp có thể liên kết hiệu quả với nông dân và một số mô hình đang được triển khai tương đối thành công hiện nay.