Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên

Theo thông tin dành cho báo chí của Tập đoàn Trung Nguyên:

Thương hiệu cà phê Trung Nguyên Legend được giới thiệu trong không gian Pop-up store rộng hơn 300m2 tại Hoàn Cầu Cảng năm 2018.

Căn cứ Giấy xác nhận kết quả thi hành án số 9233/GXN-THADS ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Cục thi hành án dân sự TP.HCM, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo là 1.318.471.219.421,54 đồng và không còn thi hành thêm bất kỳ nội dung nào khác theo Quyết định sửa đổi bổ sung quyết định về thi hành án số 416/QĐ-CTHADS ngày 13/5/2021.

Căn cứ Quyết định giám đốc thẩm số 01/202/HNGĐ-GĐT ngày 11/03/2021 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, căn cứ Quyết định sửa đổi bổ sung quyết định về thi hành án số 416/QĐ-CTHADS ngày 13/5/2021 và căn cứ Giấy xác nhận kết quả thi hành án số 9233/GXN-THADS ngày 21/05/2021 của Cục thi hành án dân sự TP.HCM.
Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định:

1. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Nhà sáng lập, Chủ Tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên đã thực hiện xong hoàn toàn và toàn bộ nghĩa vụ thanh toán chênh lệch tài sản cho Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.  Ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Nhà sáng lập, Chủ Tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên đã chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên. 

2. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo hoàn toàn không còn tư cách cổ đông tại Tập đoàn Trung Nguyên và tại bất kỳ công ty nào thuộc Tâp đoàn Trung Nguyên. Vì vậy, tất cả các hoạt động, phát ngôn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhân danh, mượn danh, lợi dụng Tập đoàn Trung Nguyên, các công ty và các thương hiệu sản phẩm thuộc Tập đoàn Trung Nguyên là hành vi không hợp pháp, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Trung Nguyên.

Tác giả