Xóa bỏ rào cản trong thu hút đầu tư công nghệ cao

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp CNC. Quyết định này được các nhà đầu tư đánh giá cao và coi là bước tiến của chính sách thu hút đầu tư CNC của Việt Nam.

Với quyết định mới, các tỷ lệ liên quan đến doanh thu và lao động dành cho R&D đã giảm một nửa so với quy định trước đây tại Điều 18 Luật Công nghệ cao, bước đầu, các rào cản đối với khuyến khích đầu tư vào CNC đã được tháo gỡ.

Theo đó, doanh nghiệp CNC là doanh nghiệp đáp ứng 5 tiêu chí. Trong đó tiêu chí 1 và 2 là tiêu chí được đặt ra tại Luật Đầu tư và ba tiêu chí mới), gồm:

1. Sản xuất sản phẩm CNC thuộc Danh mục sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển;

2. Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành;

3. Doanh thu từ sản phẩm CNC của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm.

4. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%.

5. Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện R&D trên tổng số lao động của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 5%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5%, nhưng không thấp hơn 15 người.

Với ba tiêu chí sau, đã có sự phân biệt giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau, để quy định các tỷ lệ R&D tương ứng. 

Trước đây, theo quy định của Điều 18, Luật Công nghệ cao, không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ, để được ưu đãi như một doanh nghiệp CNC, các doanh nghiệp phải chi 1% tổng doanh thu và 5% tổng lao động dành cho R&D.

Quy định này khiến cho ngay cả các doanh nghiệp lớn, thậm chí càng lớn, thì càng khó với tới. Liên quan tới quy định này, nhiều quan điểm cho rằng, Việt Nam muốn khuyến khích thu hút đầu tư vào CNC, nhưng đặt tiêu chí quá cao như vậy, thì chẳng khác nào tự dựng lên rào cản.

Vì thế, với quyết định mới, các tỷ lệ liên quan đến doanh thu và lao động dành cho R&D đã giảm một nửa so với quy định trước đây tại Điều 18 Luật Công nghệ cao, bước đầu, các rào cản đối với khuyến khích đầu tư vàoCNC đã được tháo gỡ.

Bên cạnh đó, việc Chính phủ ban hành Quyết định về các Tiêu chí xác định doanh nghiệp CNC là bước đi cần thiết để hướng dẫn thực thi Luật Đầu tư năm 2014.

Nguồn: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-3167-xoa-bo-rao-can-trong-thu-hut-dau-tu-cong-nghe-cao-.html

Tác giả