Vi khuẩn – Nguồn nhiên liệu tương lai

Với hệ thống máy tính mới, các nhà khoa học thuộc ĐH Sheffeild vừa phác họa cơ chế trao đổi chất của vi khuẩn Nostoc.

Theo đó, Nostoc cố định ni-tơ và thải ra hydro – loại khí có thể sử dụng làm nhiên liệu. Cơ chế trao đổi chất của vi khuẩn là một mạng lưới nhiều phản ứng hóa học mà ngay cả những kỹ thuật phức tạp nhất cũng chỉ đo được một phần trong chuỗi phản ứng này. Những điều tra sâu hơn về trao đổi chất có thể giúp hiểu kỹ hơn và cải tiến cơ chế sinh hyđrô của những vi khuẩn Nostoc. Chắc chắn sẽ còn phải mất một thời gian nữa trước khi một bình vi khuẩn có thể giúp xe hơi chạy được, tuy nhiên nghiên cứu này đã là một bước tiến trong việc tìm những nguồn nhiên liệu tương lai bền vững. Bước tiếp theo của các nhà khoa học là phải đi sâu tìm hiểu vào cơ chế sinh hydro, cũng như xây dựng các mô hình máy tính toán học có khả năng tích hợp nhiều nguồn dữ liệu sinh học hơn nữa.

Bùi Thành (Theo Sciencedaily)

Tác giả