Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể đề xuất ý tưởng khoa học

Dự thảo Nghị định hướng dẫn luật KHCN sửa đổi lần này tiếp tục đề cao các ý tưởng nghiên cứu khoa học đột phá, sáng tạo.

Theo đó, Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân đề xuất ý tưởng khoa học, nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ý tưởng khoa học được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ các cấp.

Cơ quan nhà nước về khoa học và công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức đánh giá các ý tưởng khoa học do các tổ chức, cá nhân đề xuất.

Ngoài ra, hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp tổ chức hội thi tìm kiếm ý tưởng khoa học.

Những ý tưởng khoa học được lựa chọn thông qua hoạt động đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ hoặc từ các hội thi được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn về thủ tục để tiếp tục hoàn thiện ý tưởng khoa học trở thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ý tưởng khoa học và công nghệ trở thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt, người đề xuất ý tưởng được xét ưu tiên giao làm chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ và được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tác giả