Nền kinh tế trong đại dịch: Phao cứu sinh của nhà nước?