Nga bắt đầu kiểm tra hệ thống tự động tại Leningrad II-2