Kỳ thi quốc gia hai trong một: Những bất cập mang tính kỹ thuật