Startup Việt với vấn đề pháp lý: Thái độ quyết định kết quả