VKIST sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học