Tọa đàm giới thiệu sách “Việt Nam – hôm nay và ngày mai”