Đào tạo nhân lực cho ngành kinh tế ở Việt Nam: Đề xuất mô hình mới