Skip to content

Mỗi xã phường một sản phẩm

Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm ở Quảng Ninh đã cho thấy bài học kinh nghiệm quý giá trong quá trình nhà nước và nhà khoa học hỗ trợ người dân phát triển các chuỗi nông sản.