Skip to content

Phát triển cộng đồng

Phát triển chuỗi nông nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số cần dựa trên nền tảng nguồn lực sẵn có của cộng đồng.